پنج شنبه , ۸ خرداد ۱۳۹۹
اعلان

تعیین کیفیت عایق پشم سنگ

تعیین کیفیت عایق پشم سنگ

تعیین کیفیت عایق پشم سنگ

الزامات فرآوردههاى عايقکارى حرارتى پشم معدنى

الزامات فرآورده هاى پشم معدنى مطابق استاندارد اروپا شامل الزامات براى کليه کاربردها و الزامات براى کاربردهاى ويژه است. الزامات عايق پشم معدنى براى کليه کاربردها شامل مقاومت حرارتى، ضريب هدايت حرارتى، طول، عرض، ضخامت، گونيا بودن وتخت بودن (براى تخته ها)، پايدارى ابعادى در دما و رطوبت معين، عکسالعمل در برابر آتش و مقاومت کششى موازى با سطوح است. الزامات عايق پشم معدنى براى کاربردهاى ويژه شامل پايدارى ابعادى در شرايط مشخص، تنش فشارى يا مقاومت فشارى، مقاومت کششى عمود بر سطوح، بار نقطه اى، خزش فشارى، جذب آب، انتقال بخار آب، سختى ديناميکى، قابليت فشردگى، جذب صدا، مقاومت جريان هوا و آزاد شدن مواد خطرناک است.

آزمايشهاى انجام شده در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

نتايج آزمايشهاى انجام شده بر روى عايق هاى حرارتى پشم معدنى ساخت کشور به شرح زیر است:

 

١- تعيين چگالى ظاهرى

اين آزمايش مطابق با استاندارد EN1602:1996 انجام شد. چگالى به صورت نسبت جرم به حجم آزمون تعيين می شود. نتايج آزمايش ٤ نمونه پشم شيشه بشرح جدول زیر است.

ميانگين چگالى ظاهرى مغزه Kg/m3 مشخصات
١٧/٥ D20/50
١١/٩ D12/50
٤٤/٦ D36/25
١٦/٢ D16/25

نتايج آزمايش تعيين چگالى ٣ نمونه پشم سنگ توليدى بشرح جدول زیر است.

ميانگين چگالى ظاهرى مغزه Kg/m3 مشخصات
٧٩/ ٣ عايق يکطرف تورى
١١١/ ٢ عايق پانل سخت
٣١/ ٥ رول آلومينيم مسلح

نتایج آزمایش تعیین چگالی ۱ نمونه فرآورده پشم سرباره تولیدی بشرح جدول زیر است.

ميانگين چگالى ظاهرى مغزه Kg/m3 مشخصات
۱۲۴٫۹ عايق تخته اى

استاندارد ويژگى پشم معدنى EN13162 براى چگالى ظاهرى الزاماتى معين نکرده است.

٢- آزمايش رفتار فشارى (تنش فشارى در ١٠ درصد تغيير شکل نسبى)

اين آزمايش مطابق با استاندارد EN826:1996 انجام شد. روش را میتوان براى اندازه گيرى تنش فشارى در آزمايش خزش فشارى و کاربردهايى که در آﻧﻬا فرآورده هاى عايق فقط در معرض بارهاى کوتاه مدت قرارمى گيرند و براى مقاصد کنترل کيفيت و نيز براى بدست آوردن مقادير مبناى طرح بکار برد. نتايج آزمايش رفتار فشارى ٤ نمونه فرآورده پشم شيشه بشرح جدول زیر و شکلهاى زیر است:

تنش فشارى در ١٠ درصد تغيير شکل نسبى , kPa مشخصات
٠/١١٨ D20/50
٠/٠٩٦ D12/50
٠/٩٦٠ D36/25
٠/٠٩٠ D16/25

مطابق با استاندارد ويژگى فرآوردههاى پشم معدنى ساخته شده در کارخانه،هيچيک از نتايج آزمايش تنش فشارى در ١٠ درصد تغيير شکل نبايد کمتر از تراز اعلام شده توسط توليد کننده باشد. با توجه به نتايج بدست آمده تراز هر يک از فرآوردههاى پشم شيشه به قرار جدول زیر است.

نمودار های تنش جابه جایی پشم شیشه

نمودار های تنش جابه جایی پشم شیشه

مطابق با استاندارد ويژگى فرآوردههاى پشم معدنى ساخته شده در کارخانه،هيچيک از نتايج آزمايش تنش فشارى در ١٠ درصد تغيير شکل نبايد کمتر از تراز اعلام شده توسط توليد کننده باشد. با توجه به نتايج بدست آمده تراز هر يک از فرآوردههاى پشم شيشه به قرار جدول زیر است.

تراز تنش فشارى

مطابق استاندارد

اروپا

نتایج تنش فشاری , kPa وزن مخصوص اعلام شده kg/m3 ضخامت اعلام شده mm نوع عایق
کمتر از

کوچکترين تراز

٠/١١٥

٠/١٢١

٠/١٢٠

٠/١١٧

٠/١١٨

۲۰ ۵۰ D20/50 عایق
کمتر از

کوچکترين تراز

٠/١١٢

٠/٠٨٩

٠/٠٩٨

٠/٠٩٠

٠/٠٩٢

۱۲ ۵۰ D12/50 عایق
٠/٥ ٠/٦١٠

١/١٦٤

١/٠١٠

١/٢٥٧

٠/٧٦١

۳۶ ۲۵ D36/25 عایق
کمتر از

کوچکترين تراز

٠/٠٩٠٠

٠/٠٨٨٤

٠/٠٨٧٦

٠/٠٩٢٦

٠/٠٩١٥

۱۶ ۲۵ D16/25 عایق

نتايج آزمايش رفتار فشارى ٣ نمونه پشم سنگ بشرح جدول زیر و شکل های ادامه است.

ميانگين تنش فشارى در ١٠ درصد کرنش , KPa نام فرآورده
٠/٦٢٦ عایق یکطرف توری
١/٩١٣ عایق پانل سخت
٠/٣١١ عایق رول آلمینیوم مسلح

نمودار های تنش جابه جایی پشم سنگ

تراز تنش فشارى

مطابق استاندارد

اروپا

نتایج تنش فشاری , kPa وزن مخصوص اعلام شده kg/m3 ضخامت اعلام شده mm نوع عایق
٠/٥ ٠/٦١٤

٠/٥٨١

٠/٦٣٤

٠/٧٩٣

٠/٥٠٧

۱۰۰ ۵۰ عایق یکطرف توری
٠/٥ ٠١/٩٧٤

٢/٠٣٠

١/٩٩٢

١/٨٨٢

١/٦٨٨

۱۲۰ ۵۰

 

عایق پانل سخت
کمتر از

کوچکترين تراز

٠/١٠٩١

٠/١٠٧٦

٠/١١٠٩

١/١١٣٦

٠/١١٢٥

۳۰ ۵۰

 

عایق رول آلمینیوم مسلح

 

 

 

٣- آزمايش مقاومت کششى عمود بر سطوح

اين آزمايش مطابق با استاندارد EN 1607:1997 انجام شد. يک آزمونه بين دو ورق يا دو بلوک صلب که به دستگاه آزمايش مقاومت کششى بسته شده اند متصل و با يک سرعت معين از دو طرف کشيده می شود. حداکثر نيروى کششى ثبت و مقاومت کششى آزمونه محاسبه می شود.

٤- آزمايش جذب آب کوتاه مدت با غوطهورسازى جزيى

اين آزمايش مطابق با EN1609:1996 انجام شد. اين آزمايش جذب آب ايجاد شده با يک دوره بارندگى ۲۴ ساعته در طى ساختمانسازى را شبيه سازى می کند. بخش پائينتر يک آزمون براى يک دوره ٢٤ ساعته در آب قرار داده میشود و تغيير جرم اندازه گيرى می گردد.

٥- آزمايش پايدارى ابعادى در دما و رطوبت معين

اين آزمايش مطابق با استاندارد EN1604:1997 انجام شد. اين روش براى ارزيابى تغييرات ابعادى آزمون ها تحت شرايط معين دما، رطوبت نسبى و طول مدت رويارويى است. وقتيکه آزمون هاى قرار گرفته در شرايط خاص، براى يک دوره معين درمعرض شرايط محيطى مشخص شده قرار می گيرند و دوباره در شرايط اوليه گذاشته می شوند، تغييرات ابعاد خطى آﻧﻬا اندازه گيرى می شود.پس از آزمايش، آزمون ها مورد بررسى ظاهرى قرار
می گيرند.

٦- آزمايش تعيين خواص انتقال بخار آب

این آزمایش مطابق با EN12086:1997 انجام شد. آزمون به طرف باز یک ظرف آزمایشی حاوی محلول آبی اشباع از نمک کلرید پتاسیم درزبندی می شود. سپس مجموعه در محیط آزمایش با دما و رطوبت کنترل شده قرار گرفته، بخار آب از میان آزمونه جریان مییابد. توزینهای دورهای برای تعیین میزان انتقال بخار آب هنگامی که به حالت پایدار می رسد انجام میگیرد.

٧- آزمايش ضريب هدايت حرارتى

اين آزمايش بايد مطابق با استاندارد EN12667 انجام شود. دستگاه آزمايش از دو آزمون يکسان که با يک منبع  حرارت يکنواخت و تخت از هم جدا شدهاند تشکيل مىشود.

در مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان چنين آمده است: عايق حرارتى قابل استفاده در ساختمان به عايقى گفته می شود که داراى ضريب هدايت حرارتى کمتر يا مساوى ۰/٠٦٥ W/mK و مقاومت حرارتى مساوی  يا بيشتر  ۰/۵ باشد. بنابراين فرآورده هاى پشم شيشه ، پشم سنگ و پشم سرباره مورد آزمايش داراى  مشخصات لازم از اين نظر هستند. ضرورى است توليدکنندگان بر روى برچسب محصول خود ضريب هدايت حرارتى و مقاومت حرارتى را اعلام نمايند.

 

خلاصه

با توجه به استاندارد ويژگى فرآورده هاى عايقکارى حرارتى پشم معدنى، آزمايشهاى مختلفى بر روى فرآورده هاى پشم معدنى توليدى کشور انجام شد. مطابق استاندارد ويژگى ، تنش فشارى يا مقاومت فشارى هيچيک از نتايج آزمايشها نبايد از تراز اعلام توسط توليد کننده کمتر باشد. از آنجا که ترازبندى تنش فشارى توسط توليد کنندگان انجام نشده است لذا با توجه به نتايج مىتوان اعلام نمود که يکنوع فرآورده پشم شيشه داراى ۰/۵ , ۲ نوع فرآوردهپ شم سنگ داراى تراز ۰/۵ و  يکنوع فرآوردهپشم سرباره داراى تراز ٥ هستند تراز بقيه فرآوردههاى آزمايش شده از کوچکترين تراز کمتر است.

مقاومت کششى عمود بر سطوح هيچيک از نتايج آزمايش ها نبايد از تراز اعلام توسط توليد کننده کمتر باشد. از آنجا که ترازبندى مقاومت کششى عمود بر سطوح توسط توليد کنندگان انجام نشده است لذا با توجه به نتايج بدست آمده می توان اعلام نمود که همه انواع فرآورده هاى پشم معدنى از اين نظر داراى ترازى کمتر از کوچک ترين  تراز استاندارد هستند. بجز فرآورده پشم سرباره که داراى تراز ١ است.

براى جذب آب فرآورده هاى پشم معدنى براى کاربردهاى عمومى حدى تعيين نشده است ولى براى کاربردهاى ويژه هيچيک از نتايج آزمايشها نبايد از  ۱kg/mبيشتر باشد. با توجه به نتايج آزمايشها، فرآوردههاى پشم شيشه، پشم سنگ و پشم سرباره از نظر جذب آب براى کاربردهاى ويژه مناسب نيستند ولى براى کاربردهاى عمومى مناسبند.

در آزمايش پايدارى ابعادى کاهش نسبى ضخامت ، طول و عرض نبايد بيش از ۰/۱ درصد و تغيير نسبى تخت بودن نبايد بيش از ١ ميليمتر باشد که همه انواع پشم معدنى توليدى کشور از اين نظر مناسبند.
مطابق با مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان فرآوردههاى پشم شيشه ، پشم سنگ و پشم سرباره از نظر ضريب هدايت حرارتى داراى مشخصات لازم هستند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

arnisco_com

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE