یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸
اعلان

خواص عایق های حرارتی

عایق حرارتی

عایق-حرارتی

خواص عایق های حرارتی
هدف عمده عا یق كاری حرارتی،كاهش انتقال حرارت از یک منبع داغ به محیط یا از محیط به یک فرآیند سرد
می باشد. از این رو یک ویژگی مهم عایق حرارتی، پایین بودن رسانایی حرارتی آن است. ملاحظات دیگری نیز
می بایستی برای تعیین خواص عا یق لازم برای هر کاربرد خا ص در نظر گرفته شود . به عنوان مثال ، شرایط
خارجی که امکان دارد عایق دستخوش آنها شود حائز اهمیت است.

خواص مهمی که باید مورد توجه قرار گیرند
• مقاومت در برابر اثرات درازمدت
این مورد ، مخصوصاً در جایی که عایق در معر ض دماها و شرایط کاری بسیا ر سخت خواهد بود ، مهم است
تا عایق نه تنها از نظرساختاری مستحکم بماند بلکه ویژگیهای عایقی آن نیز حفظ شود.
• استحکام فیزیکی
این خاصیت می بایست به اندازة كافی باشد تا عایق بتواند بدون تأثیر برخواص اولیه عایقی ، تحویل ،
ذخیره سازی و اعمال را تحمل نماید.
• استحکام در برابر فشردگی
این خاصیت می بایست به اندازه کافی باشد تا پس از نصب، عایق در مقابل هرگونه فشار احتمالی ، همچون
نردبان ها و غیره، استقامت داشته باشد.
• پایداری مکانیکی
عایق باید علاوه بر اینكه پس از نصب قادر به تحمل بار باشد ، از مقاومت لازم در برابر ارتعاش نیز برخوردار
بوده و نیز انبساط و انقباض را تحمل نماید . ضرایب انبساط اکثر عایق ها با ضرایب انبساط مورد عا یق كاری
تفاوت است.
• ایمنی
خطراتی که در مدت اعمال عایق، سلامتی را تهدید می کنند باید در نظرگرفته شوند. خطرات آتش سوزی و انفجار ناشی از مواد عایق باید در انتخاب آنها مد نظر قرار گیرد و هم چنین چسب ها ومواد اتصال دهنده نیز در طول استفاده باید در نظر گرفته شوند چرا که این مواد می توانند خطر ساز باشند .
نکتة مهم دیگر، تولید دو د ناشی از آتش سوزی است که به هنگام عا یق كاری ابنیه باید بدان توجه شود زیرا که ممکن است
عملیات اطفاء حریق را با مشکل مواجه ساخته و برای ساکنین خطرساز باشد.
• مقاومت در برابر خوردگی
نفود آب یا میعان داخلی می تواند عایق را مرطوب ساخته و آن را تضعیف کند . مخصوصاً عایقهای حاوی تركیبات حل شدنی ، هستند خوردگی می باشند. مقاومت در برابر مواد شیمیایی مجاور عایق كه احتمالاً از منابع خارجی هستند نیزمی تواند مهم باشد.
• وزن و ضخامت عایق
در برخی موارد ، وزن عایق ممکن است بکارگیری تقویت های اضافی برای سیستم لوله كشی و غیره را ایجاب نماید . ضخامت انتخاب شده ، ملاحظات مربوط به فضای مورد نیاز را تحت تأ ثیر قرار خواهد داد و این موضوع خصوصًا چنانچه سیستم موجود به عایق مجهز باشد، حائز اهمیت است.
• مقاومت در برابر نفود بخار آب و جذب آب
این موضوع از آن جهت که آب رسانایی حرارتی عایق را بالا می برد و در نتیجه اثر عایق را کاهش می دهد ،
اهمیت دارد. ساختار فیبری با منافذ باز، مستعد این اثر هستند.
• مقاومت در برابر جانوران موذی وگیاهان قارچی
در فروشگاههای مواد غذایی و کارخانه ها، عایق باید در برابر رشد جانوران موذی وگیاها ن قارچی مقاوم
باشد، پوشش با مواد غیرجاذب می بایست تامین شود.

خواص و موارد استفاده از هوای عایق حرارتی متداول
در این بخش ، پانزده مورد از معمول ترین مواد عایق حرارتی بطور اختصار برحسب مشخصه ها، موارد استفاده
و ویژگیهای آنها شرح داده می شود.

• سیلیکات کلسیم
در فرآیندهای صنعتی که به دمای بالا و استحکام زیاد در برابر فشردگی نیاز است، سیلیکات کلسیم به طور
وسیعی استفاده می شود. همچنین این ماده برای عایق كاری لوله های اصلی سیستم گرمایش در محل هایی که این
لوله ها در زیر خاک قرار گرفته اند، بكار می روند.
• شیشه سلولی
شیشه سلولی یک ماده کاملاً غیرقابل نفود می باشد و به منظور عایق كاری لوله گشی و تجهیزات صنایع
پتروشیمی، گازوفرآیندهای صنعتی استفاده می شود. شیشه سلولی می تواند در یک محدوده دمایی وسیع که
شامل تجهیزات تبرید نیز می باشد، استفاده شود. این ماده به دلیل استحکام آن در برابر فشردگی، برای عا یق کاری
پایه های مخزن نیز ایده آل است.
• لاستیک نیتریل انبساط یافته
لاستیک نیتریل انبساط یافته ماده قابل انعطافی است که یك ما نع یکپارچه سلولی بسته را در مقابل بخار
تشکیل می دهد. این ماده در اصل برای ك نترل میعان بر روی لوله های تجهیزات تبرید و خطوط آب سرد استفاده
بكار می رود. (H&V) می شده است و هم اکنرن بطور وسیعی در سیستم های گرمایش و تهویه استفاده می شود.
• پلی استیرن انبساط یافته و كف تزریقی پلی استیرن
پلی استیرن انبسا ط یافته و کف تزریقی پلی استیرن نیز مانع یکپارچه سلولی بسته در مقابل بخار می باشند که
عمدتاً در سازه هایی همچون سازه های سردخانه ها بكار می روند.
• کف های انعطاف پذیر پلی اورتان
این مواد ، مواد سلولی باز با و یژگی جذب خوب نویز می باشند و ازاینرو به عنوان آس تر کانالهای صو تی
استفاده می شوند.
• پشم شیشه معدنی
پشم شیشه به شک لهای مختلفی، از لوله ای (توپی) گرفته تا تخته های صلب و مقاطع از پیش شکل داده شده
لوله ای وجود دارد . پشم شیشه علاوه بركاربردهای صنعتی، در سایر موارد نیز به منظور عا یق كاری حرارتی و
صوتی سرویسهای گرمایش و تهویه بكار می رود.
• اکسید منیزیم
اکسید منیزیم یک محصول تمیز و خنثی است و در نتیجه بطور وسیعی در صنایع غذایی ، دارویی و مواد آرایشی و
سایر فرآیندهایی که تمیز بودن محیط آنها اهمیت خاصی دارند، بکار می رود.
• کف ملامین
و قابل انعطاف با (CFC) کف ملامین یک ماده با چگالی بسیار کم ، سلول باز ، عاری از ك لرور فلوئوركربن
خصوصیات عایقی خوب ح رارتی و صوتی است . بعنوان یک ماده آلی، کف ملامین نیز دارای حد دمای فوقانی
بالایی م یباشد.
• عایق سیلیس میكروپروس
عایق میكروپروس بطور وسیعی در سیستم های ذخیره كنندة حرارتی و برای عایق كاری صنعتی دما بالا كه در آن ویژگیهای حرارتی بهتری نسبت به مشخصه حرارتی عایق فیبری مورد نیاز است، استفاده می گردد.
• كف فنلی
کف فنلی ، با داشتن ضخامت نسبتاً کم از خاصیت عا یق كاری حرارتی بالایی برخوردار بوده و نسبتاً خنثی
است. ازاینرو در كاربردهای گرمایشی و تهویه مطبوع که علیرغم محدود بودن فضا، استانداردهای عایقی بالایی
مورد نیازمی باشد و در صنایعی که میزان آتش کلاس صفر و مشخصه های انثشار كم دود حاکم است ، به كار
می رود.
• كف پلی اتیلن
كف پلی اتیلن عمدتاً دركاربردهای خانگی استفاده می شود.
• كف پلی ایزوسیانورات (PIR)
به شکل هایی با استحکام زیاد وجود دارد و بطور وسیعی برای عایق كاری لوله كشی د ر دمای تبرید و PIR
در انواع PIR. دمای متوسط و تجهیزات موجود در صنایع پتروشیمی ، گاز و فرآیندهای صنعتی استفاده می شود
وسایل حمل و نقل سردخانه دار و در کانال کشی و لوله كشی ساختمان و لوازم ساختمانی مورد استفاده دارد.
• كف صلب پلی اورتان
می تواند توسط سیستمهای اس پری محلی  بکار برده شود و انواع با چگالی زیاد آن وجود دارند . PUR
درکاربردهای متوسط و سنگین تبرید استفاده می شود. PUR برای حداقل کردن بهرة گرمایی و کنترل میعان، از
• پشم سنگ معدنی
پشم سنگ معدنی به صو رتهای مختلفی، از محصولات لوله ای (توپی) سبک وزن گرفته تا تخته های صلب
سنگین، ازجمله مقاطع شکل داده شده لوله ای وجود دارد. پشم سنگ معدنی علاوه بر تأمین عایق كاری حرارتی،
خصوصیات عایق كاری صوتی و محافظت در برابر حریق را دارا می باشد.

یک نظر

  1. Dar khast namayandegi.09121196877

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.