سه شنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۹
اعلان

روش برچسب گذاری عایق ها

گروه بندی فرآورده های عایق حرارتی

– فرآورده های عایقكاری حرارتی به شرح زیر گروه بندی می شود:

۱- فرآورده های پشم معدنی مصنوعی

۲- فرآورده های پلی استایرن منبسط

۳- فرآورده های فوم پلی استایرن اكسترود شده

۴- فرآورده های فوم- پلی یورتان صلب

۵- فرآورده های فوم فنولیك

۶- فرآورده های پشم چوب

۷- فرآورده های پرلیت منبسط

۸- فرآورده های الیاف چوب

۹- فرآورده های چوب پنبه منبسط

۱۰- فرآورده های شیشه سلولی.

یكی از مهمترین جنبه های كاربرد فرآورده های عایقكاری حرارتی نشانه گذاری و یا بعبارت دیگر برچسب گذاری آنهاست. با استفاده از برچسب محصول، طراح ساختمان قادر است فرآورده مناسب را با توجه به محل مورد نظر در ساختمان انتخاب كند. مشخصاتی كه لازم است در برچسب آورده شود عبارتست از:مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی ، مقاومت فشاری یا تنش فشاری، مقاومت كششی موازی با سطوح ،خواص انتقال بخار آب ، جذب آب ، واكنش در برابر آتش ، رواداری ضخامت ، پایداری ابعادی ، چگالی . بكمك این برچسب ها، برای انتخاب عایق حرارتی مناسب باید به اقلیم ، صرفه جویی انرژی برای فصول گرم و سرد،ثمربخشی تاسیسات سرمایش و گرمایش، مقطع ساختمانی كه باید عایق شود، امكانات مالی و موارد دیگرتوجه نمود.

 

نشانه گذاری و برچسب گذاری

یكی از مهمترین جنبه های كاربرد فرآورده های عایقكاری حرارتی نشانه گذاری و یا بعبارت دیگربرچسب گذاری آنهاست . با استفاده از برچسب محصول ، طراح ساختمان قادر است فرآورده مناسب را با توجهبه محل مورد نظر در ساختمان انتخاب كند . مشخصات مقاومت حرارتی و ض ریب هدایت حرارتی امكانمحاسبه ضریب انتقال حرارت جداره ای ساختمان را فراهم می سازد. بدینوسیله می توان از عایقی با مشخصات مورد نظر برای دستیابی به مقادیر طرح استفاده كرد. از سوی دیگر مقاومت های مكانیكی عایق، استفاده از بعضی فرآورده ها را تنها در بعضی كاربردها مجازمی سازد. برای مثال، مقاومت فشاری یا تنش فشاری عایق های حرارتی كه در بام ساختمان مصرف می شوند وبر روی آنها بار ناشی از عایق رطوبتی و پوشش نهایی (مانند موزاییك ) اعمال می شود اهمیت دارد. وجود اعدادمربوط به مقاومت فشاری یا تنش فشاری بر روی برچسب محصول یا خود محصول، به طراح ساختمان اجازهمقایسه آنرا با بار زنده و مرده روی عایق حرارتی می دهد. مقاومت كششی یا مقاومت خمشی نیز در جاهاییكه فرآورده هنگام بهره برداری تحت تنش قرار م ی گیرد اهمیت یافته و اطلاع از مقادیر آنها را با توجه به نوعمحصول و كاربرد لازم م ی سازد. داده های انتقال بخار آب و جذب آب به طراح كمك می كند كه با توجه به اقلیم ساختگاه و همچنین محل مورد نظر در ساختمان، عایق مناسب را انتخاب كند و یا از روكش یا بخاربند مناسب استفاده كند. در حال حاضر تنها ۴ نوع عایق حرارتی زیر در ایران ساخته می شود : فرآورده های پشم معدنی مصنوعی ،فرآورده های پلی استایرن منبسط ساخته شده در كارخانه، فرآورده های فوم پلی استایرن اكسترود شده ساخته شده در كارخانه، فرآورده های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در كارخانه. بنابراین به برچسب گذ اری این فرآورده ها می پردازیم.

استانداردهای معتبر جهان در مورد برچسب گذاری فرآورده های عایق كاری حرارتی ساختمان تفاوت های آشكاری دارند. پس از بررسی دقیق و مقایسه موشكافانه قسمت های نشانه گذاری وبرچسب گذاری این استانداردها، چنین نتیجه گیری می شود كه استاندا رد اروپایی در این مورد كامل ترین استاندارد است و پیشنهاد می شود روش برچسب گذاری این استاندارد در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد .نشانه گذاری یا برچسب گذاری فرآورده های عایقكاری حرارتی در استاندارد اروپایی (ویژگی فرآورده مربوط )بشرح زیر ارائه شده است.

نشانه گذاری و برچسب گذاری فرآورده های عایقكاری حرارتی برای ساختمانها، فرآورده های پشم معدنیEN 13162 : ویژگی ۲۰۰۱ -(MW) مصنوعی

نمونه برچسب گذاری پشم سنگ

نمونه برچسب گذاری پشم سنگ

فرآورده هایی كه با این استاندارد مطابقت دارند باید روی آنها یا روی برچسب یا روی بسته با اطلاعات زیر به وضوح علامت گذاری شوند :

– نام فرآورده یا دیگر خصوصیات مشخص كننده- نام یا علامت مشخص كننده و نشانی تولیدكننده یا نماینده مجاز وی- سال تولید (دو رقم آخر)- – نوبت كاری یا زمان تولید یا كد ردیابی- كلاس واكنش در برابر آتش- – مقاومت حرارتی اظهار شده- ضریب هدایت حرارتی اظهار شده- ضخامت اسمی- كد شناسایی بشرح زیر:كد شناسایی فرآورده باید توسط تولیدكننده ارائه شود . این كد باید شامل موارد زیر باشد مگر آنكه الزامی برایآن خاصیت شرح داده شده در قسمت كاربردهای ویژه این استاندارد وجود نداشته باشد:

علامت اختصاری پشم معدنی : MW

شماره این استاندارد اروپایی: EN

رواداری های ضخامت: ۱۳۱۶۲Ti

پایداری ابعادی در دمای مشخص: DS(T+)

پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین: DS(TH)

تنش فشاری یا مقاومت فشاری: CS(10\Y)i

مقاومت كششی عمود بر سطوح: TRi

بار نقطه ای : PL(5) i

جذب آب كوتاه مدت: WS

جذب آب دراز: WL(P)

انتقال بخار آب٦: مدتZi یا MUi

سختی دینامیكی: SDi

قابلیت فشردگی: CPi

خزش فشاری : CC(i1/i2,y)δc

ضریب جذب صدای عملی : APi

ضریب جذب صدای وزن دار شده : AWi

مقاومت جریان هواباید AFi

چنانچه “i” برای تعیین كلاس یا تراز مربوط استفاده می شود, “δc” باید برای معرفی تنش فشاری و “y” برای مشخص كردن تعداد سالها استفاده شود.كد مشخصه برای یك فرآورده پشم معدنی با مثال زیر نشان داده می شود:

MW-EN 13162- T6-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)100-MU1-CP3-AP0.35-AW0.40

– طول اسمی ،عرض اسمی

– نوع روكش در صورت وجود

– تعداد قطعات و مساحت فرآورده موجود در بسته، بنحو مقتضی.

نشانه گذاری و برچسب گذاری فرآورده های عایقكاری حرارتی برای ساختما ن ها – فرآورده های مصنوعیEN 13163 : ویژگی ۲۰۰۱ -(EPS) پلی استایرن منبسط

نمونه برچسب گذاری پلی یورتان

نمونه برچسب گذاری پلی یورتان

فرآورده هایی كه با این استاندارد مطابقت دارند باید روی آنها یا روی برچسب یا روی بسته با اطلاعات زیر به وضوح علامت گذاری شوند :- نام فرآورده یا دیگر خصوصیات مشخص كننده- نام یا علامت مشخص كننده و نشانی تولیدكننده یا نماینده مجاز وی- سال تولید (دو رقم آخر)- نوبت كاری یا زمان تولید یا كد ردیابی- كلاس واكنش در برابر آتش- مقاومت حرارتی اظهار شده- ضریب هدایت حرارتی اظهار شده- ضخامت اسمی- كد شناسایی بشرح زیر:كد شناسایی فرآورده باید توسط تولیدكننده ارائه شود . این كد باید شامل موارد زیر باشد مگر آنكه الزامی برایآن خاصیت شرح داده شده در قسمت كاربردهای ویژه این استاندارد وجود نداشته باشد:

علامت اختصاری پلی استایرن منبسط : EPS

شماره این استاندارد اروپایی: EN

رواداری ضخامت : ۱۳۱۶۳Ti

رواداری طول : Li

رواداری عرض : Wi

رواداری گونیا بودن : Si

رواداری تخت بودن: Pi

پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین DS(TH)i

مقاومت خمشی: BSi

تنش فشاری در ۱۰ درصد تغییر شكل: CS(10)i

پایداری ابعادی تحت شرایط آزمایشگاهی DS(N)i

تغییر شكل تحت دما و بار فشاری معین:۵ DLT(i)

مقاومت كششی عمود بر سطوح: TRi

خزش فشاری: CC(i1/i2/y)δc

جذب آب دراز مدت: WL(T)i

جذب آب از طریق انتشار: WD(V)i

انتقال بخار آب: Zi یا MUi

سختی دینامیكی : SDi

قابلیت فشردگیCPi

چنانچه“i” برای تعیین كلاس یا تراز مربوط استفاده می شود و “δc” باید برای معرفی تنش فشاری و “y” ، برای مشخص كردن تعداد سا لها استفاده شود.

كد شناسایی برای یك فرآورده EPS باید با مثال زیر نشان داده می شود:

EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P1-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DLT(1)5-TR50-WL(T)5-WD(V)15

– نوع روكش در صورت وجود

– طول اسمی ،عرض اسمی

– تعداد قطعات و مساحت فرآورده موجود در بسته، بطور مقتضی.

 

انتخاب نوع عایق حرارتی مناسب

انتخاب نوع عایق حرارتی بستگی به فنآوری، شرایط آب و هوایی محیط و محل قرارگیری در ساختمان دارد.در انتخاب نوع عایق حرارتی موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- از نظر ضخامت طراح باید با استفاده از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مقدار مقاومت حرارتی و در نتیجه ضخامت را تعیین كند.

۲- چنانچه عایق در كف یا بام ساختمان مصرف می شود بارهای وارده باید محاسبه شود و با توجه به این بارها كلاس مقاومت فشاری یا تنش فشاری در ۱۰ درصد تغییر شكل مربوط، مطابق با استاندارد انتخاب گردد.

۳- در صورتی كه عایق بصورت قائم و با اتصال های مكانیكی استفاده می شود با توجه به بارهای كششی و باتوجه به جزییات اجرایی مربوط، كلاس مقاومت كششی تعیین و با توجه به ان عایق مناسب انتخاب گردد.

۴- طراح باید با استناد به روش ارائه شده در راهنمای مبحث ۱۹ و با توجه به سیستم طراحی، نفوذپذیری بخارآب جدار را ارزیابی كرده و در صورت وجود خطر میعان با پی شبینی لایه بخاربند در محل مناسب آنرا بر طرفكند.

۵- از نظر جذب آب در صورتی كه عایق در بام وارونه یا در دیوار خارجی استفاده م یشود، میزان جذب اب بایداز حداقل مجاز اعلام شده در استاندارد كمتر باشد.

۶- از نظر طول، عرض، ضخامت، تخت بودن و گونیا بو دن(برای تخته ها) با توجه به طرح كلاس رواداریلازم باید مشخص شود.در هنگام طراحی عنصر ساختمانی و پیش از انتخاب عایق حرارتی مناسب موارد زیر باید بدرستی شناسایی ومحاسبه شود:

۱ – شرایط آب و هوایی شامل میزان و تغییرات سالانه دما و رطوبت نسبی هوای داخل و خارج ساخ تمان و یاهوای دو طرف عضو ساختمانی كه عایق در ان گذارده خواهد شد.

۲ – شرایط ویژه فیزیكی عضو ساختمانی از نظر خطر و یا میزان تماس عایق حرارتی با نم، آب، حرارت زیاد ویا اشعه ماواری بنفش آفتاب . این اطلاعات با در نظر گرفتن كاربرد و محل قرارگیری عضو ساختمانی،نوع فعالیت هایی كه در كنار این عضو انجام م یگیرد و سایر موارد قابل پی شبینی و محاسبه است.

۳ – خواص فیزیكی اجزای تشكیل دهنده عضو ساختمانی شامل ضخامت و مشخصات فیزیكی هریك ازلایه های تشكیل دهنده عضو مانند ضریب انتقال حرارتی و ضریب انتقال بخار آببكمك اطلاعات فوق و با توجه به فراورده های عایقكاری حرارتی موجود در بازار كه هریك باید دارایبرچسبی شامل كلیه مشخصات فنی مورد نیاز و كلاس های مربوط باشند، عایق حرارتی مناسب در محل موردنظر در ساختمان انتخاب می شود.

در هریك از كشورهای پیشرفته جهان بسته به صنعت ساختمان آن كشور، شرایط محیطی، ارزیابی های اقتصادی و مقررات محلی نحوه استفاده از عایق های حرارتی بسیار گوناگون است. از آنجاییكه تاثیر شرایط آب و هوایی بر روی ساختمان با نوع فن آوری قابل كنترل می باشد، با بكار گیری راه حل فنی مناسب می توان موارد استفاده از فراورده های عایق كاری حرارتی را گسترش داد . برای مثال پشم های معدنی مانند پشم سنگ و پشم شیشه مقاومت ناچیزی در مقابل جریان هوا، نفوذ آب و انتقال بخار آب دارند و تحت تاثیر این عوامل،ضریب هدایت حرارتی آنها بشدت افزایش می یابد. در نتیجه این عایق های حرارتی چنانچه بدون روكش یابخاربند باشند، برای استفاده در دیوارهای دوجداره تهویه شده مناسب نمی باشند. ولی با بكار گرفتن بخاربندمناسب و لایه مقاوم در برابر جریان هوا و آب، استفاده از آنها بدون مانع است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

arnisco_com

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE